Ereleden van Vereeniging

Erevoorzitters

 
J. van der Pol

14 jun 2023 - Heden
 
Em. prof. ir. J.L. de Kroes

30 aug 1990 - 31 mrt 2020
 
Prof. dr. ir. W.Th. Bähler

12 jan 1955 - 8 jan 1984
 
Prof. jhr. dr. G.J. Elias

26 mrt 1946 - 14 jun 1951
 
Prof. dr. ing. C.P. Feldmann

4 jul 1922 - 21 jul 1941

Ereleden van Vereeniging

 
Dr. ir. J.C. Haartsen

12 mei 2022 - Heden
 
Prof. dr. ir. A.H.M. Smets

12 mei 2022 - Heden
 
Prof. dr. ir. W.A. Serdijn

12 feb 2016 - Heden
 
Em. prof. dr. ir. R.H.J. Fastenau

12 feb 2016 - Heden
 
Em. prof. dr. J.J. Smit

12 feb 2016 - Heden
 
Em. prof. ir. L. van der Sluis

26 mrt 2011 - Heden
 
Em. prof. dr. ir. L.P. Ligthart

26 mrt 2011 - Heden
 
Em. prof. dr. C.I.M. Beenakker

9 jun 2006 - Heden
 
J. van der Pol

9 jun 2006 - Heden
 
Prof. ir. H.B. Verbruggen

8 jun 1999 - Heden
 
Dr. ir. J. Kapteijn

10 mei 1993 - Heden
 
Prof. dr. ir. E. Backer

13 mei 1991 - 14 apr 2020
 
Em. prof. dr. J.C. Arnbak

13 mei 1991 - 20 feb 2017
 
Prof. ir. H.R. van Nauta Lemke

3 mei 1989 - 10 jan 2021
 
Prof. ir. IJ. Boxma

24 apr 1986 - 19 jun 2015
 
R. Marks

24 apr 1986 - 31 okt 2012
 
Prof. dr. ir. D.E. Boekee

24 apr 1986 - Heden
 
Em. prof. ir. J. de Haas

23 mrt 1981 - 29 dec 2017
 
Prof. ir. J.M. Unk

23 mrt 1981 - 13 sep 1983
 
J.J. van der Heeft

4 feb 1977 - 30 jun 1994
 
Em. prof. ir. J.L. de Kroes

25 mrt 1976 - 31 mrt 2020
 
Prof. ir. H.B. Boerema

22 mrt 1971 - 27 mei 1992
 
Prof. dr. ir. R.M.M. Oberman

25 mrt 1966 - 19 mrt 1989
 
Prof. dr. ir. G.H. Bast

25 mrt 1966 - 12 nov 1987
 
Prof. ir. M.P. Breedveld

21 apr 1961 - 25 jul 1997
 
Ir. J.L. Bonebakker

19 apr 1956 - 2 apr 2000
 
Prof. dr. ir. van Soest

25 mrt 1955 - 30 okt 1983
 
Prof. ir. F.M. Roeterink

6 apr 1951 - 20 jul 1979
 
Ir. P.F.S. Otten

6 apr 1951 - 4 jan 1969
 
Prof. dr. ir. J.P. Schouten

22 jan 1951 - 8 jun 1988
 
Prof. ir. W. Fontein

16 dec 1948 - 31 okt 1993
 
Prof. jhr. ir. J.L.W.C. von Weiler

2 dec 1948 - 16 sep 1988
 
Prof. ir. M. de Lange

2 dec 1948 - 17 dec 1983
 
Dr. ir. Th.P. Tromp

26 mrt 1947 - 1 jun 1984
 
Prof. dr. ir. H.G. Nolen

25 okt 1938 - 8 apr 1986
 
Prof. dr. ir. N. Koomans

18 mrt 1936 - 4 okt 1945
 
Prof. ir. L.H.M. Huydts

10 okt 1935 - 23 dec 1974
 
Prof. dr. ir. W.Th. Bähler

14 mrt 1933 - 8 jan 1984
 
Prof. ir. E.J.F. Thierens

22 mrt 1926 - 2 jul 1967
 
Ir. H.W.L. Brückman

13 jan 1919 - 31 okt 1944
 
Prof. jhr. dr. G.J. Elias

8 nov 1916 - 14 jun 1951
 
Prof. dr. ir. ing. H.S. Hallo

10 feb 1915 - 26 aug 1966
 
Prof. ir. C.L. van der Bilt

4 dec 1911 - 3 dec 1947
 
Prof. G.J. van Swaay

4 dec 1911 - 8 jan 1945
 
Prof. dr. ing. C.P. Feldmann

4 dec 1911 - 21 jul 1941
 
Prof. ir. J.A. Snijders

4 dec 1911 - 1 apr 1922

† Prof. dr. ir. E. Backer

Erelid van Vereeniging in de periode van 13 mei 1991 - 14 apr 2020

De Electrotechnische Vereeniging heeft zich vanaf het vroegste begin opengesteld voor contacten met bedrijven en universiteiten in het buitenland. Dit waren met name de contacten die werden onderhouden in verband met de buitenlandse reizen. Verder werd in het voorjaar van 1964 op een andere manier invulling gegeven aan het begrip 'internationale contacten'. De E.T.V. nam toen deel aan EURILEC, een Europees elektrotechnisch congres, om te komen tot samenwerking tussen de Europese elektrotechnische studieverenigingen. Het resultaat van dit congres is mij onbekend, maar 21 jaar later werd een soortgelijk initiatief ondernomen, hetgeen leidde tot de oprichting van de EESTEC, oftewel de Electrical Engineering Students European Conference. Later is door de veranderende aard van het geheel overgestapt van Conference naar Association, hetgeen de lading beter dekt. De oprichting van de EESTEC was indertijd vooral een Nederlands gebeuren. De Nederlandse afvaardiging bestaat uit de C.I.C, de Commissie Internationale Contacten, bestaande uit vertegenwoordigers van de studieverenigingen Thor uit Eindhoven, Scintilla uit Twente en de E.T.V. Ook de TU Delft onderkent het belang van dergelijke internationale contacten, wat blijkt uit één van haar doelstellingen. Om hieraan invulling te kunnen geven maakt de TU Delft deel uit van enkele universiteitsnetwerken waaronder bijvoorbeeld het Leuven-netwerk. Ook via het Erasmus programma kunnen Delftse studenten terecht in de landen van de Europese Gemeenschap. Prof. Backer onderschreef deze doelstelling ten zeerste en het invulling geven aan deze doelstelling stond hoog in zijn vaandel. Het is verheugend om dit als E.T.V. te kunnen constateren, des te meer omdat hieruit blijkt dat wij, zij het via verschillende wegen, inprincipe hetzelfde nastreven.

Ik zou nu graag wat nader in willen gaan op de persoon van prof. Backer. De heer Backer werd op 22 april 1940 te Soest geboren. Na het doorlopen van de Gooise HBS, voltooide hij de HTS in de richting Elektrotechniek. Hierna ging de heer Backer voor 2 jaar in militaire dienst om aldaar een opleiding tot officier te krijgen. Eenmaal uit militaire dienst, begon de heer Backer met zijn studie Elektrotechniek aan de TH Delft. Hij zou die studie in vier driekwart jaar afronden, om zodoende in juni 1969 af te studeren op het bijenoog, een onderwerp dat voortkwam uit het feit dat zijn vader imker was. Na zijn afstuderen trad hij als technische medewerker in dienst van de faculteit. Aan het eind van dit jaar viert de heer Backer echter al zijn 25-jarig dienstverband met de TU Delft. Het was namelijk eind 1966 dat hij als studentassistent begon om in 1968, nog gedurende zijn studie, technische ambtenaar te worden, verbonden aan het laboratorium voor informatietheorie. In 1978 promoveerde de heer Backer op een dissertatie met de titel 'Cluster analysis by optimal decomposition of included fuzzy sets'. Dit was toentertijd een vrijwel onbehandeld gebied binnen de informatietheorie, en zijn werk werd door vakgenoten dan ook veel al sceptisch bekeken. In 1978 werd de heer Backer benoemd tot hoogleraar in de informatietheorie. In 1989 is prof. Backer decaan geworden van de Faculteit der Elektrotechniek, om in september van dit jaar plaatste maken voor zijn opvolger, prof. Davidse. Aan het einde van zijn voorwoord in het E.T.V.-jaarboek van 1990 schreef prof. Backer het volgende: Ik citeer: De laatste regels zijn voor de Electrotechnische Vereeniging, de E.T.V. Zij immers dragen wezenlijk bij tot het aangaan en onderhouden van contacten, tot het bevorderen van gemeenschapszin binnen de faculteit. Hun activiteiten en initiatieven onderstrepen keer op keer wat 'gezamelijk' kan worden bereikt. Ik wens ze ook in 1990 een uitstekend verenigingsjaar toe en in het licht van het voorgaande een goed en vruchtbaar contact met alle studenten en medewerkers van de faculteit, inclusief de dekaan.'

Hierop terugkijkend kunnen we constateren dat hier ook door prof. Backer zelf aan is voldaan. Met name toen er afgelopen jaar bij de voorbereidingen voor de studiereis naar Canada en Amerika, COACS, geen begeleidende professoren gevonden konden worden, heeft prof. Backer zich persoonlijk ingezet om deze situatie te veranderen. Hiermee werd nogmaals aangetoond dat prof. Backer het van groot belang achtte dat 'zijn' studenten met studenten van elders in contact komen.

Daarnaast is er echter nog een andere verdienste, die hier niet onvermeld mag blijven en die van veel grotere omvang is. Het gaat hier om de relatie studievereniging-faculteit. Al eerder sprak ik over het belang van deze relatie. Met de terugkeer van de studentenvertegenwoordiger in het faculteitsbestuur, ingevuld door een E.T.V.-bestuurslid, is deze relatie het afgelopen jaar alleen maar beter geworden. Via deze samenwerking speelde U al enkele interessante taken en deelnames aan de E.T.V. toe, daarmee onze positie als studentenbelangen-behartiger erkennend. Het voorgaande is naar uw eigen zegge niet geheel uw persoonlijke verdienste, en deels een gevolg van uw dekanaat. De contacten met U stralen echter meer uit dan opgelegde betrokkenheid. Daarnaast heeft U op verzoeken van onze kant in verband met deelname aan activiteiten veelal direct positief geantwoord, tenzij uw agenda het echt niet toeliet. Prof. Backer, het zijn voornoemde redenen die ten grondslag liggen aan uw benoeming tot Erelid van de Electrotechnische Vereeniging. Redenen die U niet direct hoeft te koppelen aan de E.T.V., maar die wel geheel binnen de doelstellingen van de Vereeniging liggen. Prof. Backer, binnenkort zult U het dekanaat overdragen aan prof. Davidse. Wij hopen dat U dan Uw eigen woorden zult weerleggen door ook na deze overdracht de E.T.V. te steunen bij haar activiteiten en het invulling geven aan de haar voor ogen staande doelen. Bij de volgende hamerslag installeer ik prof.dr.ir. E. Backer tot Erelid van de Electrotechnische Vereeniging.

Als teken hiervan zal ik U het diploma behorende bij dit Erelidmaatschap overhandigen. De tekst op het diploma luidt: Electro Technische Vereeniging Opgericht 1906 Diploma van Erelidmaatschap Uitgereiktaan de hooggeleerde heer prof. dr. ir. E. Backer Delft, 13 mei 1991 en is getekend door het voltallige E.T.V.-bestuur 1990-1991. Dan zou ik nu graag het woord willen geven aan het jongste Erelid van de Electrotechnische Vereeniging.