Ereleden van Vereeniging

Erevoorzitters

 
J. van der Pol

Jun 14, 2023 - Heden
 
Em. prof. ir. J.L. de Kroes

Aug 30, 1990 - Mar 31, 2020
 
Prof. dr. ir. W.Th. Bähler

Jan 12, 1955 - Jan 8, 1984
 
Prof. jhr. dr. G.J. Elias

Mar 26, 1946 - Jun 14, 1951
 
Prof. dr. ing. C.P. Feldmann

Jul 4, 1922 - Jul 21, 1941

Ereleden van Vereeniging

 
Dr. ir. J.C. Haartsen

May 12, 2022 - Heden
 
Prof. dr. ir. A.H.M. Smets

May 12, 2022 - Heden
 
Prof. dr. ir. W.A. Serdijn

Feb 12, 2016 - Heden
 
Em. prof. dr. ir. R.H.J. Fastenau

Feb 12, 2016 - Heden
 
Em. prof. dr. J.J. Smit

Feb 12, 2016 - Heden
 
Em. prof. ir. L. van der Sluis

Mar 26, 2011 - Heden
 
Em. prof. dr. ir. L.P. Ligthart

Mar 26, 2011 - Heden
 
Em. prof. dr. C.I.M. Beenakker

Jun 9, 2006 - Heden
 
J. van der Pol

Jun 9, 2006 - Heden
 
Prof. ir. H.B. Verbruggen

Jun 8, 1999 - Heden
 
Dr. ir. J. Kapteijn

May 10, 1993 - Heden
 
Prof. dr. ir. E. Backer

May 13, 1991 - Apr 14, 2020
 
Em. prof. dr. J.C. Arnbak

May 13, 1991 - Feb 20, 2017
 
Prof. ir. H.R. van Nauta Lemke

May 3, 1989 - Jan 10, 2021
 
Prof. ir. IJ. Boxma

Apr 24, 1986 - Jun 19, 2015
 
R. Marks

Apr 24, 1986 - Oct 31, 2012
 
Prof. dr. ir. D.E. Boekee

Apr 24, 1986 - Heden
 
Em. prof. ir. J. de Haas

Mar 23, 1981 - Dec 29, 2017
 
Prof. ir. J.M. Unk

Mar 23, 1981 - Sep 13, 1983
 
J.J. van der Heeft

Feb 4, 1977 - Jun 30, 1994
 
Em. prof. ir. J.L. de Kroes

Mar 25, 1976 - Mar 31, 2020
 
Prof. ir. H.B. Boerema

Mar 22, 1971 - May 27, 1992
 
Prof. dr. ir. R.M.M. Oberman

Mar 25, 1966 - Mar 19, 1989
 
Prof. dr. ir. G.H. Bast

Mar 25, 1966 - Nov 12, 1987
 
Prof. ir. M.P. Breedveld

Apr 21, 1961 - Jul 25, 1997
 
Ir. J.L. Bonebakker

Apr 19, 1956 - Apr 2, 2000
 
Prof. dr. ir. van Soest

Mar 25, 1955 - Oct 30, 1983
 
Prof. ir. F.M. Roeterink

Apr 6, 1951 - Jul 20, 1979
 
Ir. P.F.S. Otten

Apr 6, 1951 - Jan 4, 1969
 
Prof. dr. ir. J.P. Schouten

Jan 22, 1951 - Jun 8, 1988
 
Prof. ir. W. Fontein

Dec 16, 1948 - Oct 31, 1993
 
Prof. jhr. ir. J.L.W.C. von Weiler

Dec 2, 1948 - Sep 16, 1988
 
Prof. ir. M. de Lange

Dec 2, 1948 - Dec 17, 1983
 
Dr. ir. Th.P. Tromp

Mar 26, 1947 - Jun 1, 1984
 
Prof. dr. ir. H.G. Nolen

Oct 25, 1938 - Apr 8, 1986
 
Prof. dr. ir. N. Koomans

Mar 18, 1936 - Oct 4, 1945
 
Prof. ir. L.H.M. Huydts

Oct 10, 1935 - Dec 23, 1974
 
Prof. dr. ir. W.Th. Bähler

Mar 14, 1933 - Jan 8, 1984
 
Prof. ir. E.J.F. Thierens

Mar 22, 1926 - Jul 2, 1967
 
Ir. H.W.L. Brückman

Jan 13, 1919 - Oct 31, 1944
 
Prof. jhr. dr. G.J. Elias

Nov 8, 1916 - Jun 14, 1951
 
Prof. dr. ir. ing. H.S. Hallo

Feb 10, 1915 - Aug 26, 1966
 
Prof. ir. C.L. van der Bilt

Dec 4, 1911 - Dec 3, 1947
 
Prof. G.J. van Swaay

Dec 4, 1911 - Jan 8, 1945
 
Prof. dr. ing. C.P. Feldmann

Dec 4, 1911 - Jul 21, 1941
 
Prof. ir. J.A. Snijders

Dec 4, 1911 - Apr 1, 1922

† Prof. dr. ir. E. Backer

Erelid van Vereeniging in de periode van May 13, 1991 - Apr 14, 2020

De Electrotechnische Vereeniging heeft zich vanaf het vroegste begin opengesteld voor contacten met bedrijven en universiteiten in het buitenland. Dit waren met name de contacten die werden onderhouden in verband met de buitenlandse reizen. Verder werd in het voorjaar van 1964 op een andere manier invulling gegeven aan het begrip 'internationale contacten'. De E.T.V. nam toen deel aan EURILEC, een Europees elektrotechnisch congres, om te komen tot samenwerking tussen de Europese elektrotechnische studieverenigingen. Het resultaat van dit congres is mij onbekend, maar 21 jaar later werd een soortgelijk initiatief ondernomen, hetgeen leidde tot de oprichting van de EESTEC, oftewel de Electrical Engineering Students European Conference. Later is door de veranderende aard van het geheel overgestapt van Conference naar Association, hetgeen de lading beter dekt. De oprichting van de EESTEC was indertijd vooral een Nederlands gebeuren. De Nederlandse afvaardiging bestaat uit de C.I.C, de Commissie Internationale Contacten, bestaande uit vertegenwoordigers van de studieverenigingen Thor uit Eindhoven, Scintilla uit Twente en de E.T.V. Ook de TU Delft onderkent het belang van dergelijke internationale contacten, wat blijkt uit één van haar doelstellingen. Om hieraan invulling te kunnen geven maakt de TU Delft deel uit van enkele universiteitsnetwerken waaronder bijvoorbeeld het Leuven-netwerk. Ook via het Erasmus programma kunnen Delftse studenten terecht in de landen van de Europese Gemeenschap. Prof. Backer onderschreef deze doelstelling ten zeerste en het invulling geven aan deze doelstelling stond hoog in zijn vaandel. Het is verheugend om dit als E.T.V. te kunnen constateren, des te meer omdat hieruit blijkt dat wij, zij het via verschillende wegen, inprincipe hetzelfde nastreven.

Ik zou nu graag wat nader in willen gaan op de persoon van prof. Backer. De heer Backer werd op 22 april 1940 te Soest geboren. Na het doorlopen van de Gooise HBS, voltooide hij de HTS in de richting Elektrotechniek. Hierna ging de heer Backer voor 2 jaar in militaire dienst om aldaar een opleiding tot officier te krijgen. Eenmaal uit militaire dienst, begon de heer Backer met zijn studie Elektrotechniek aan de TH Delft. Hij zou die studie in vier driekwart jaar afronden, om zodoende in juni 1969 af te studeren op het bijenoog, een onderwerp dat voortkwam uit het feit dat zijn vader imker was. Na zijn afstuderen trad hij als technische medewerker in dienst van de faculteit. Aan het eind van dit jaar viert de heer Backer echter al zijn 25-jarig dienstverband met de TU Delft. Het was namelijk eind 1966 dat hij als studentassistent begon om in 1968, nog gedurende zijn studie, technische ambtenaar te worden, verbonden aan het laboratorium voor informatietheorie. In 1978 promoveerde de heer Backer op een dissertatie met de titel 'Cluster analysis by optimal decomposition of included fuzzy sets'. Dit was toentertijd een vrijwel onbehandeld gebied binnen de informatietheorie, en zijn werk werd door vakgenoten dan ook veel al sceptisch bekeken. In 1978 werd de heer Backer benoemd tot hoogleraar in de informatietheorie. In 1989 is prof. Backer decaan geworden van de Faculteit der Elektrotechniek, om in september van dit jaar plaatste maken voor zijn opvolger, prof. Davidse. Aan het einde van zijn voorwoord in het E.T.V.-jaarboek van 1990 schreef prof. Backer het volgende: Ik citeer: De laatste regels zijn voor de Electrotechnische Vereeniging, de E.T.V. Zij immers dragen wezenlijk bij tot het aangaan en onderhouden van contacten, tot het bevorderen van gemeenschapszin binnen de faculteit. Hun activiteiten en initiatieven onderstrepen keer op keer wat 'gezamelijk' kan worden bereikt. Ik wens ze ook in 1990 een uitstekend verenigingsjaar toe en in het licht van het voorgaande een goed en vruchtbaar contact met alle studenten en medewerkers van de faculteit, inclusief de dekaan.'

Hierop terugkijkend kunnen we constateren dat hier ook door prof. Backer zelf aan is voldaan. Met name toen er afgelopen jaar bij de voorbereidingen voor de studiereis naar Canada en Amerika, COACS, geen begeleidende professoren gevonden konden worden, heeft prof. Backer zich persoonlijk ingezet om deze situatie te veranderen. Hiermee werd nogmaals aangetoond dat prof. Backer het van groot belang achtte dat 'zijn' studenten met studenten van elders in contact komen.

Daarnaast is er echter nog een andere verdienste, die hier niet onvermeld mag blijven en die van veel grotere omvang is. Het gaat hier om de relatie studievereniging-faculteit. Al eerder sprak ik over het belang van deze relatie. Met de terugkeer van de studentenvertegenwoordiger in het faculteitsbestuur, ingevuld door een E.T.V.-bestuurslid, is deze relatie het afgelopen jaar alleen maar beter geworden. Via deze samenwerking speelde U al enkele interessante taken en deelnames aan de E.T.V. toe, daarmee onze positie als studentenbelangen-behartiger erkennend. Het voorgaande is naar uw eigen zegge niet geheel uw persoonlijke verdienste, en deels een gevolg van uw dekanaat. De contacten met U stralen echter meer uit dan opgelegde betrokkenheid. Daarnaast heeft U op verzoeken van onze kant in verband met deelname aan activiteiten veelal direct positief geantwoord, tenzij uw agenda het echt niet toeliet. Prof. Backer, het zijn voornoemde redenen die ten grondslag liggen aan uw benoeming tot Erelid van de Electrotechnische Vereeniging. Redenen die U niet direct hoeft te koppelen aan de E.T.V., maar die wel geheel binnen de doelstellingen van de Vereeniging liggen. Prof. Backer, binnenkort zult U het dekanaat overdragen aan prof. Davidse. Wij hopen dat U dan Uw eigen woorden zult weerleggen door ook na deze overdracht de E.T.V. te steunen bij haar activiteiten en het invulling geven aan de haar voor ogen staande doelen. Bij de volgende hamerslag installeer ik prof.dr.ir. E. Backer tot Erelid van de Electrotechnische Vereeniging.

Als teken hiervan zal ik U het diploma behorende bij dit Erelidmaatschap overhandigen. De tekst op het diploma luidt: Electro Technische Vereeniging Opgericht 1906 Diploma van Erelidmaatschap Uitgereiktaan de hooggeleerde heer prof. dr. ir. E. Backer Delft, 13 mei 1991 en is getekend door het voltallige E.T.V.-bestuur 1990-1991. Dan zou ik nu graag het woord willen geven aan het jongste Erelid van de Electrotechnische Vereeniging.