Over de ETV

De ETV behoort, evenals de meeste andere studieverenigingen in Delft, tot de oudste studieverenigingen van Nederland. Sinds de oprichting is er veel gebeurd en veranderd. Hieronder vindt u een beknopte beschrijving van de rijke historie die de ETV heeft.

In den beginne

In 1905 is de Technische Hoogeschool ontstaan uit de Polytechnische School. Deze verandering hield meer in dan alleen een naamsverandering. In 1905 is een groot deel van het toenmalige lesprogramma veranderd, waardoor onder meer ruimte vrij kwam voor een opleiding tot 'electrotechnisch ingenieur'. Van 1888 tot 1905 was er wel al onderwijs in bepaalde electrotechnisch geaarde vakken, maar dit viel binnen de natuurkundeopleiding. De nieuwe opleiding werd ondergebracht op de afdeling Werktuigbouwkunde, Scheepsbouwkunde en Electrotechniek, en was dus eigenlijk slechts een laatstejaarvariant van een algemene opleiding werktuigbouwkunde. Pas vanaf 1919 is er in Delft werkelijk sprake van een 'Afdeeling electrotechniek'. Zelfs nu nog hoort men in de wandelgangen regelmatig vernoemen dat de Vereeniging ouder is dan de faculteit. De ETV is op 26 maart 1906 opgericht als dispuut van 'Leeghwater', de studievereniging van werktuigbouwkunde, met als doel de bloei van de elektrotechnische wetenschap te bevorderen en de belangen van de studerenden aan de Technische Hoogeschool te bevorderen. Na één jaar had de vereniging 81 leden.

Onderwijs

Onderwijs was en is het belangrijkste facet waar de ETV zich op richt. Al vanaf het begin bood de ETV aanvulling op het onderwijs door middel van excursies en lezingen. Tijdens het eerste lustrum, in 1911, werd er al een lange excursie naar Zwitserland georganiseerd en in 1930 ging men al, per boot!, naar Amerika voor een rondreis die in totaal 6 weken duurde. Contacten onderhouden met de faculteit, in het bijzonder de professoren, is natuurlijk de beste methode om de positie van de student te bevorderen. In de beginfase van de faculteit werd er tussen studenten en professoren nog heftig gediscussieerd over de inhoud van de studie, waarbij de ETV als woordvoerder van de studenten optrad. Er werd zelfs met de faculteit gediscussieerd over het klimaat in het gebouw, iets wat de gemoederen ook op het Elektro van nu nog bezighoudt. In 1911 werden de professoren van het eerste uur benoemd tot Erelid van Vereeniging, vanwege de bijzondere inzet die zij toonden voor de vereniging. In 1922 werd professor C. Feldman benoemd tot Erevoorzitter. Op dit moment heeft de vereniging 11 Ereleden van Vereeniging. Na enkele jaren ontstond op Elektro een complexe structuur van besturen en commissies. De ETV is hierin vertegenwoordigd onder andere in de Opleidings Commissie en de Onderwijs Evaluatie Commissie, waarin zij de stem van de student is.

Nieuw logo

Een vereniging is geen vereniging zonder logo. De ETV is zelfs al aan haar tweede logo toegekomen. Na de Tweede Wereldoorlog vond men dat het oude logo teveel fascistische trekken vertoonde. Men besloot daarom het logo te veranderen in het huidige, dat overigens in de loop der tijden aan mode onderhevig is geweest.

Jaarboek

In de jaren vijftig groeide de ETV sterk. De meest ingrijpende verandering uit die tijd is het opzetten van het jaarboek, niet alleen omdat dit iets heel anders is dan het organiseren van lezingen en excursies, maar ook omdat hiervoor een aparte commissie werd gevormd, om de taak van het Bestuur niet te verzwaren. In de eerste jaarboeken stonden naast verhalen van de vakgroepen en professoren, die er ook nu nog in staan, bijvoorbeeld ook lijsten van de verkrijgbare dictaten. Het jaarboek groeide al snel uit tot het prestigestuk van de vereniging, iets wat het nu nog is, ondanks het feit dat er sinds 1954 nog vele commissies bij zijn gekomen, zoals de Periodiekredactie, de Lezingencommissie, die het organiseren van lezingen op zich nam, en de EOW-commissie, die voor de aankomende eerstejaars een ontvangstweekend organiseert.

Dochters en disputen

In de jaren '50 en '60 werd de TU Delft uitgebreid met filialen in Eindhoven en Enschede. Voor de ETV was dit reden om mee uit te breiden, en wel met de oprichting van 2 dochterverenigingen, de elektrotechnische studievereniging Thor in Eindhoven, op 28 november 1957, en de elektrotechnische studievereniging Scintilla in Enschede, op 9 september 1965. Deze twee verenigingen zijn in de loop der tijd gegroeid tot volwaardige verenigingen, die onafhankelijk van de ETV opereren. Onbetwist blijft echter het feit dat de ETV ouder en gaver is. Binnen de faculteit der Elektrotechniek in Delft ontstond bij ouderejaars de behoefte aan meer specifieke, vakgroepgerichte belangenbehartiging. Om in deze behoefte te voorzien, zijn de ETV-disputen ontstaan. Deze disputen zijn verbonden aan één of enkele vakgroepen en organiseren activiteiten voor de afstudeerders. Het oudste dispuut is het Sterkstroomdispuut (SSD), opgericht in 1964. Later kwamen daar nog DelftSEA, of SET, bij.

Lustra

 Eens in de vijf jaar viert de ETV haar lustrum met een grootse feestweek, een uitgebreide versie van de jaarlijkse Diesweek. In 1911 werd het eerste lustrum gevierd met een reis naar Zwitserland, en sindsdien is ook de reis een onderdeel van het lustrum. In 1956 werd het vijftigjarig bestaan gevierd met het grootste lustrum tot dan toe, met onder andere een meerdaagse excursie naar verscheidene bedrijven in Hengelo en de demonstratie 'Electrotechniek in dienst van het leger'. In mei 1996 heeft de ETV haar 18e lustrum gevierd, met een grootser festijn dan ooit tevoren. Met drie lustrumweken en een wereldrecordpoging Grootste Tetrisspel op de gevel van de Faculteit der Elektrotechniek maakte de ETV wederom het landelijke nieuws. In november 1996 heeft zij een vier weken durende studiereis georganiseerd naar achtereenvolgens India, Singapore, Maleisië, Penang, Taiwan en San Fransisco. In 2001 werd de stunt van vijf jaar eerder nog eens overtroffen in de stunt 'SMS for Buildings', waarin mensen sms'jes naar het gebouw konden sturen. Het Eeuwlustrum in 2006 werd nog grootser gevierd. 'The MatriXX' was de stunt, die bestond uit 8000 LEDs die samen een 3D-display vormden. De Eeuwlustrumreis, de Columbus Study Tour, was een vierweekse reis die de ETV voerde naar Noord- en Zuid-Amerika. Het volgende Lustrum zal het 23ste Lustrum zijn met als thema "Generation". Het belooft een top jaar te worden!

Tegenwoordig

De ETV is op dit moment een bloeiende studievereniging, die voortbouwt op een rijke geschiedenis, en die deze rijke geschiedenis met de dag rijker maakt. De leden van de vereniging hebben hier tot nu toe voor gezorgd, doen dit op dit moment en zullen dit, naar ware Delftsche uitspraak, wel altijd blijven doen.

Voetstappen

Voetstappen is het Vereenigingslied der Electrotechnische Vereeniging. De President van de Vereeniging mag dit lied inzetten wanneer hij dit een gepast moment vindt. 

Voetstappen (Melodie: Blackadder intro)
Voetstappen klinken door de nacht,
de helden van het Delftsche oerwoud.
Zijn linkerhand draagt een glas bier,
zijn rechter een soldeerbout.

Elektro, elektro, een studie van niveau.
Elektro, elektro, gewoon heel erg bravo!

De faculteit staat aan den top,
daarom zal men hem vaak benijden.
De besten vinden hier hun plaats,
de rest gaat maar naar Leiden.

Elektro, elektro, een studie van niveau.
Elektro, elektro, gewoon heel erg bravo!

De studie is misschien wat zwaar,
maar dat maakt hem nou zo bijzonder.
Elektro’s zijn zich dat bewust,
en dat geeft vaak gedonder.

Elektro, elektro, een studie van niveau.
Elektro, elektro, gewoon heel erg bravo!